Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Rekonstrukce zámku

Pro podrobné a aktuální informace navštivte

Internetové stránky Zámku SLOUPNO

Průběh rekonstrukce zámku

Objekt prochází od roku 1996 intenzivní postupnou rekonstrukcí. Byla zadána a postupně vypracována potřebná předprojektová a průzkumová dokumentace. Dále byl vypracován tzv. „Projekt záchrany kulturní památky“, který rozdělil celkovou obnovu zámku do 5 etap. Objekt byl zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví ČR. V letech 1997 – 1999 proběhla realizace 1. etapy rekonstrukce – výměna krovu a střechy, provedeno bylo ztužení objektu, obnovena byla střešní věžička nad středním rizalitem, obnovena byla komínová tělesa. V roce 2000 byla provedena demolice nevhodné přístavby výtahu na západním průčelím, byla provedena dešťová kanalizace a hrubá úprava prostranství před západním vchodem včetně rekonstrukce části zděného oplocení. V roce 2001 byla provedena v rámci 2. etapy oprava západní fasády, včetně rehabilitace původních okenních otvorů, přizděných a předbouraných při výstavbě výtahové šachty v minulosti. V roce 2002 byla provedena oprava zbývajících tří stran fasády zámku, tzn. severní, východní a jižní. V souladu s Projektem záchrany objektu proběhly zároveň s opravami fasád také úpravy okolí zámku a úpravy stávajícího zděného oplocení na západní a severní straně areálu.

Průběh rekonstrukce ve fotografiích

Fotografie rekonstrukce v detailu

II. etapa rekonstrukce vnitřní části zámku

Od roku 2004 průběžně v návaznosti na finanční dotace od MK probíhá rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor zámku. Ve II. etapě se renovují původní stropy.

Zrekonstruováno bylo i srdce zámku, je ukryto ve věži. Jedná se o historický hodinový stroj, který byl uveden do původního stavu. Ve spojení s moderní technikou je automaticky poháněn a řízen elektronikou.

Dokumenty o zámku po roce 1989 o jeho vlastnictví a souhrnný přehled financování oprav tohoto objektu a zdroje financování

1. Zámek čp. 1 byl v majetku Polikliniky II. H. Králové do 27. 11. 1996. V rámci privatizačního projektu nabídla PK II – HK 1. 9. 1992 obci Sloupno převod zámku na obec.
Dokument: Dopis z PK II – HK ze dne 1. 9. 1992.

2. 3. 9. 1992 rozhodlo zastupitelstvo obce o bezúplatném převodu zámku na obec.

3. 20. 1. 1995 – Rozhodnutí Ministerstva pro správu národního majetku o bezúplatném převodu objektu zámku čp. 1 na obec Sloupno.
Dokument: Rozhodnutí MPSNM – určení: PK II. HK – schválení privatizačního projektu.

4. 1. 11. 1996 – Smlouva o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví obce mezi Fondem národního majetku ČR a obcí Sloupno.
Dokument: Smlouva o převodu zámku čp. 1

5. 27. 11. 1996 – Výpis z katastru nemovitostí o tom, že zámek čp. 1 a okolní část pozemků je vlastnictvím obce Sloupno.
Dokument: Výpis katastru nemovitostí – list vlastnictví 10001.

6. 20. 1. 1997 – Žádost na Pozemkový fond ČR v HK o vrácení zbytku parcely č. 23 – bývalá zahrada zámku.

7. 23. 11. 1996 – Dopis Min. kultury ČR na Okresní úřad v H. Králové o zařazení opravy zámku čp. 1 do programu záchrany architektonického dědictví PZAD.

8. Přehled finančních zdrojů a vynaložených finančních prostředků na opravy zámku za období 1994 – 2006.

Dar VČP - HK 200 000 Kč
Obec do roku 2006 1 924 426 Kč
Dotace OKÚ HK 1995 - 2002 2 518 000 Kč
Příspěvek MK ČR 1996 - 2006 9 549 592 Kč
Celkem 14 192 018 Kč

Toto jsou hlavní kroky, které obec Sloupno učinila k získání zámku včetně financování rekonstrukce za období 1992 – 2006.
Jednotlivé dokumenty jsou založeny v archivu obecního úřadu Sloupno.
Podrobné podklady zpracoval: František Novotný, bývalý starosta obce (v letech 1990 – 2002).