Čeština

 English

Obec Sloupno

Obecní úřad Sloupno
503 53 Sloupno 47
Tel.: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz

Právě je

 

 Přihlásit do emailu

 Nový e-mail

RSS Feed

Přidat RSS na Seznam

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název
Obec Sloupno

2. Důvod a způsob založení
Obec vznikla jako uzemní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, zákona č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). K plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti je zřízen Obecní úřad, v jehož čele stojí starosta. Obec tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec Sloupno je veřejnoprávním celkem, který má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Sloupno vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. Organizační struktura:
Obecní úřad organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.

Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

Obecní úřad není dělen na odbory.

Zřizované organizace:
Mateřská škola Sloupno

4. Kontaktní informace
Adresa:
Obecní úřad Sloupno, Sloupno 47, 503 53 Smidary
Telefon: 495 493 647
E-mail: obec@sloupno.cz
Web: http://www.sloupno.cz

Úřední hodiny:

PONDĚLÍ

8-14h.

STŘEDA

8-14h.

ČTVRTEK starosta:

18-19h.

PÁTEK                     

8-12h.

5. Bankovní spojení
bankovní účet: 28322-511/0100 KB Nový Bydžov

6. Identifikační číslo
IČO: 00653411

7. Daňové identifikační číslo:
DIČ: obec není plátcem DPH

8. Dokumenty
Rozpočty obce

9. Žádost o informace
Informace lze požadovat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách; ústní formou, podáním písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
Odpovědi na ústní žádost jsou podávány rovněž ústně, neformálně a bezplatně. Pokud je žadatelem požadována informace již zveřejněná, může být žadatel na tuto informaci odkázán. Způsob získávání informací je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání:
Místo a způsob podávání stížnosti, žádosti, návrhu, podnětu, či jiného dožádání: Stížnost, žádost, návrh, podnět, či jiné dožádání lze podat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím pošty na adresu obecního úřadu. Žádost je podána dnem jejího doručení povinnému subjektu. Žádost musí mít veškeré náležitosti dané právními předpisy.
Rozhodnutí lze obdržet: Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele a to osobně nebo prostřednictvím pošty do 15 dnů od podání žádosti.

11. Opravné prostředky:
Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí: Odvolání lze podat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím pošty na adresu obecního úřadu a to ve lhůtách dle §16 odstavec 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K tomuto účelu se nepoužívá zvláštní formulář. Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání: Postup při vyřizování je v souladu s §14 odstavec 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podání písemné informace se zpoplatňuje dle stanoveného sazebníku úhrad.

12. Formuláře:
Formuláře jsou dostupné na Obecním úřadě obce Sloupno

13. Návody pro řešení životních situací:
S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat OU Sloupno.

Řešení život. situací na Portálu veřejné správy

14. Nejdůležitější předpisy:

  • zákon č. 128/2000 Sb.
  • zákon č. 106/1999 Sb.
  • organizační řády a interní předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma

16. Licenční smlouvy:
Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17. Výroční zprávy za roky

2015 - Výroční zpráva Obce Sloupna za rok 2015 dle usn. §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o činnosti v oblasti poskytování informací.

2016 - Výroční zpráva Obce Sloupna za rok 2016 dle usn. §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o činnosti v oblasti poskytování informací.

2017 - Výroční zpráva Obce Sloupna za rok 2017 dle usn. §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o činnosti v oblasti poskytování informací.

2018 - Výroční zpráva Obce Sloupna za rok 2018 dle usn. §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o činnosti v oblasti poskytování informací.

  • další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. - občanům jsou poskytovány běžné informace prostředníctvím telefonu, případně na obecním úřadě

Ostatní:
Veřejně přístupné registry
Živnostenský rejstřík
Obchodní rejstřík